Pomagamy i ułatwiamy załatwianie finansowania inwestycji (zakupu naszych urządzeń) poprzez wieloletnią współpracę z instytucjami finansowymi (leasing, banki).

Leasing
Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Leasing różnego rodzaju dóbr i usług pojawił się jako szansa na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie drogą dotychczasową (kredyt, środki własne) przysparzało wiele problemów natury fiskalnej. Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to właściwa i dobra droga do pomażania swoich zysków i urtwalania swojej pozycji na rynku. Obecna dynamika rozwoju sprawia, że ta forma świadczenia usług na swoją szansę rozwoju i rokuje wysoką rentowność takich przedsięwzięć. Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

Jest wiele powodów, które mogą skłonić firmę do korzystania z leasingu, a oto ważniejsze korzyści płynące z zawarcia umowy leasingu operacyjnego :
* jest formą finansowania inwestycji umożliwiającą leasingobiorcy dostęp do dóbr inwestycyjnych bez angażowania dużych środków na ich zakup,
* ma wpływ na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy; zakup środków trwałych tą droga w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych - finansuje go firma leasingowa,
* daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych,
* stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy,
* umożliwia elastyczne dopasowanie wysokości opłat leasingowych do standingu finansowego leasingobiorcy i przyszłych przychodów,
* jest elastyczną i wygodną formą pozyskiwania środków przez leasingobiorcę bez wielu ograniczeń, które nakładane są przez tradycyjnych kredytodawców; minimum formalności i czasu, uproszczona procedura zawarcia umowy, ubezpieczenie i wiele innych elastycznych opcji
* wszystko "pod jednym dachem" u leasingodawcy,
* daje preferencje podatkowe dla leasingobiorcy dzięki możliwości wliczania całości opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodu,
* nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego,
* jest nowoczesną metodą zabezpieczenia się leasingobiorcy przed technologicznym starzeniem się urządzeń przez przeniesienie na firmę leasingową ryzyka własności urządzeń wrażliwych na zmiany technologiczne.

Banki
Bank - instytucja finansowa, której zadaniem jest obsługa obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności (przyjmowanie depozytów) i przekształcanie ich w kapitały funkcjonujące (udzielanie kredytów). Bank jest instytucją samodzielną i samofinansującą się, działającą w oparciu o prawo bankowe i własny statut. Dochodem banku jest różnica między wpływami z odsetek od udzielanych kredytów oraz pobieranych prowizji i opłat za wykonywane usługi a odsetkami płaconymi od złożonych w nim depozytów. Bank może również pełnić funkcję banku korespondenta dla innych banków. Innymi instytucjami nie będącymi bankami, a działającymi w systemie bankowym z pełnym upoważnieniem do wykonywania określonych czynności bankowych są domy maklerskie, fundusze wspólnego inwestowania, NFI, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze. Na obrzeżach systemu bankowego można jeszcze wyróżnić instytucje parabankowe działające w tej samej sferze co banki, świadcząc różnego rodzaju usługi finansowe takie jak: leasing, factoring, pożyczkodawstwo (oparte na prawie cywilnym), rozliczenia pieniężne itp. System bankowy to ogół instytucji finansowych oraz norm prawnych, ustalających organizację, zakres i zasady, w których najważniejszą rolę odgrywa bank centralny. Współczesny system bankowy obejmuje następujące główne rodzaje banków:
- bank centralny (Narodowy Bank Polski),
- banki komercyjne.
zbiornik_plastik_m    
arccan_m


przewoz